Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Otázky ke zkoušce z Lexikologie, lexikografie

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy Náhledy
SLOVOTVORNÝ SYSTÉM
- Systémem rozumíme soubor jednotek stejného druhu vzájemně spojených tak, že se podmiňují a vytvářejí souvislý vnitřně uspořádaný celek

- Slovní zásoba není pouhým nakupením slov, ale souborem, jehož jednotky - slova, jsou v něm uspořádány. Slova jsou v systému vázána několika různými vztahy a je nutno uplatňovat třídění komplexní.

Popis slovotvorného systému
- východiskem popisu jsou slovotvorné způsoby: odvozování, skládání a zkracování.
o Odvozování se rozděluje podle slovotvorných postupů (prefixální, sufixální, konverzní, kombinované)
o Uvnitř těchto skupin řadíme v odvozování příponovém slova do kategorií v pořadí mutační, transpoziční, modifikační a v rámci kategorií do typů. Přihlížíme také k povaze základového slova v rozlišení deverbativ a denominativ.

SLOVOTVORNÝ TYP A SLOVOTVORNÁ KATEGORIE
Slovotvorný typ
- Slova utvořená stejným způsobem a se stejným obecným významem. Po formální stránce tvořena např. stejným sufixem (-tel).
- Důležitá i mluvnická povaha základového slova.
- Tvoří základ slovotvorného systému.
- Mají shodný slovotvorný formant. Jeden formant reprezentuje jeden slovotvorný typ.
- V rámci typu může existovat i podtyp (například u typu - tel, může existovat podtyp -itel).
- Sémanticky ohraničené typy se vyskytují u odvozenin sufixálních, prefixální odvozeniny se spojují jen podle obecného významu předpony, která pouze modifikuje základní význam slova.
- Slovotvorný typ je nejkompaktnější a zároveň nejdůležitější slovotvorný útvar, který tvoří základ slovotvorného systému.

Slovotvorná kategorie
- Představuje hierarchicky vyšší typ.
- Zahrnuje zpravidla několik slovotvorných typů spojených obecným významem. Např. kategorie názvů činitelských sdružuje typy odvozené příponami: -tel, -č, -ec, -ce, -čí, -ák aj.
- Slovotvorné kategorie spojují typy odvozenin příponových spolu s příponovými složeninami.
- Kategorie onomaziologická zahrnuje vedle slov utvořených i slova prvotní - základová.


2. Derivace, postupy uplatňované v rámci derivace.

Derivace - slovotvorný způsob, kdy nové slovo je utvářeno z jednoho slova základového (fundujícího) pomocí afixů.

Sufixální - příponová
- Sufix se připojuje k jakémukoliv typu, stojí za slovotvorným základem, mění tvaroslovnou charakteristiku nového slova a často mění i slovně-druhovou příslušnost.
- Chata - chatař - mění se rod
- Čerpat - čerpadlo - mění se slovní druh

Prefixální - předponová
- Prefix obměňuje lexikální význam nového slova a nezasahuje jeho morfologický charakter.
- Dědeček - pradědeček; zlobit - rozzlobit - stejný slovní druh

Konverzní - koncovkové
- Bezafixální derivace.
- Souvislost s morfologií, u maskulina substantiva je nulová koncovka (dopadat - dopad, vytahovat - výtah)
- Pro feminina je koncovka: -a (pochválit - pochvala, vyhrát - výhra)
- Konverze v morfologii - slovnědruhová homonymie, přechod od jednoho slovního druhu k jinému (raněný voják - ležel tam raněný).

Kombinace
Prefixálně-sufixální
- Při tomto způsobu se slovo odvozuje současně příponou a př...
Hodnocení (0x):