Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Vypracované zkouškové otázky z předmětu Metody a techniky sociálního výzkumu

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy Náhledy
1. Co je vědecký výzkum?
- opakovatelný, ověřitelný, záměrný a systematický způsob (postup, proces) nalézání pravdy o problému, postup nezávislý na pozorovateli a jeho smyslech, prováděný za použití vědeckých metod

2. Jaké cíle si vědecký výzkum klade?
- opakovatelným a ověřitelným způsobem vysvětlit sledovaný problém,
- vytvořit novou teorii o dosud neznámém jevu
- potvrdit, doplnit nebo vyvrátit stávající teorii
- předložit komplexní výsledky zkoumání využitelné v teorii i praxi
(dále: naznačit soc. tendence a trendy, odhalit skryté společenské skutečnosti, změřit jejich význam a váhu)

3. Jak byste charakterizovali sociologii jako vědeckou disciplínu? Čím se zabývá?
- samostatná věda o společnosti, zakladatel A.Comte, historicky vyčleněná z filosofie, má svůj předmět výzkumu, zájmu, svojí teoretickou a praktickou(metodologickou) část
- zkoumá spol. jevy a procesy (jejich existence, vztahy, zákonitosti vzniku a vývoje) dále pravidla sociálních skupin, kolektivů národů. Cílem je porozumět významu a spol. dosahu zkoumaných jevů

4. Čím se zabývá výzkum v sociálních vědách?
- odhalováním existence, rozsahu a vývoje a souvislostí spol. jevů a procesů, dále k jejich zachycení, zviditelnění, popis hlavních rysů
- výzkum je nástroj k zodpovězení zkoumaných problémů
( z hlediska soc. výzkumu není tato otázka ideálně položená, jedná se o nejednoznačnou a příliš širokou otázku (viz. Str. 52 a 57 naší žluté knížky) Není jasné na jaké sociální vědy se otázka ptá ( že by žurnalistika? politologie???) proto lze odpovědět pouze teoreticky a stroze, prav. neúplně. a odpověď je tedy stejná jako na otázku předchozí, čím se zabývá sociologie, ač se nás na to tato otázka neptá. K zařazení této otázky do našeho seznamu motivovala prof. Majerovou pravděpodobně snaha o vytvoření školního rekordu v počtu otázek k jedné zkoušce. )

5. Čím se liší sociologický výzkum od jiných typů vědeckého výzkumu? (Uveďte příklady)
Soc. výzkum pracuje s velmi těžko přesně empiricky uchopitelnými problémy (např. veřejné mínění, názory, postoje) vždy dospíváme pouze k přibližnému výsledu (např. odhad výsledku voleb) na rozdíl např. od přírodních věd, kde dospíváme vždy k relativně přesnému výsledku (např. fyzika - bod tání, váha apod)

6. Na jakých předpokladech je založen empirický výzkum?
- Empiricky (zkušenostně) zachytitelný zkoumaný problém, jev, proces
- existence pozorovatele, výzkumníka a zkoumaného subjektu nebo jevu, procesu
- převedení zkušenosti do využitelné formy

7. Co znamená redukce informací a proč se jí zabýváme?
- Z tisíců proměnných, které jakýkoliv sociální jev potenciálně ovlivňují, jsme schopni sledovat jen malý zlomek, redukce informací je nezbytným krokem pro specifikaci, konkretizaci dílčího problému

8. Vysvětlete pojem reliability.
- za stejných podmínek získáme stejné výsledky

9. Vysvětlete pojem validity.
- platnost, tzn. výsledky odpovídají skutečnosti

10. Jak byste vysvětlili pojem „teorie“?
- soubor vysvětlujících pojmů, vidění problému, neověřený předpoklad určitého stavu věcí
Hodnocení (0x):