Registrace | Přihlásit

Státnicové otázky: Státnicové otázky z bakalářského oboru - Muzeologie

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy Náhledy
OKRUHY STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ MUZEOLOGIE
1.
a) Muzeální a muzejní fenomén
b) Vymezení a obsah pojmu informace, data, informační systém a informační technologie, klasifikace systémů. Klasifikace a ochrana životního prostředí, přístupy k ochraně životního prostředí, biotické a abiotické složky životního prostředí
c) Etické principy muzejní konzervace, průzkum díla, konzervátorská dokumentace, preventivní konzervace
d) Hmotná kultura epochy helénismu
2.
a) Vydělování muzeologie - reflexe, Tactica conclavium, Museographia, Praemuzeologie, Muzeologie, Muzeologie v současném světě
b) Systémová analýza informační situace v muzeu, dekompozice na subsystémy (základní, průřezové). Ekologie - věda o vztazích a vazbách, jedinec, populace, společenstvo
c) Zařízení konzervátorského pracoviště, přípravky a chemikálie, vnější a vnitřní činitelé působící na sbírky
d) Hmotná kultura antického Říma
3.
a) Metamuzeologie - historické předpoklady, současné požadavky, filosoficko -vědecké premisy
b) Doporučený postup administrativní registrace muzejních sbírkových předmětů (podle ICOM). Základní charakteristika ekosystému - prostorové a funkční vymezení ekosystému, typy ekosystémů a biomů
c) Kovy a jejich koroze, vznik a průběh elektrochemické koroze
d) Středověké město a dům, popis a vývoj
4.
a) Teoretická muzeologie- selekce, tezaurace, prezentace
b) Obecná informační věta o sbírkovém předmětu (struktura záznamu), oborové informační věty pro evidenci a katalogizaci sbírkových předmětů (archeologie, výtvarné uměni). Procesy v ekosystémech - energomateriálové toky a biogeochemické cykly
c) Konzervace železa a jeho slitin, pasivace, odrezování, stabilizace, závěrečné povrchy
d) Městská řemesla a cechovní zřízení ve středověku
Hodnocení (0x):