Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Ekonomika ČR - příprava na zkoušku

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Vymezení cestovního ruchu

1.1. Přístupy pojetí a zkoumání CR
1.2. Význam CR pro jednotlivce a společnost
1.3. CR jako systém (subjekty, objekty), nadřazené systémy - ekonomické, technicko-technologické, socio-demografické, ekologické a politické prostředí
1.4. Definice CR, základní pojmy z oblasti CR (rezident, návštěvník, turista, výletník,.)
1.5. Podmínky, předpoklady a ovlivňující faktory rozvoje CR
1.6. Nejvýznamnější faktory a vlivy na rozvoj turizmu dle UNWTO


1.1 PŘÍSTUPY POJETÍ A ZKOUMÁNÍ CR:
Ekonomické=zkoumá CR z hlediska ekonomických procesů a dopady CR na ekonomiku jednotlivých regionů a států
Ekologické=zkoumání území z pohledu potenciálu CR, problémy vlivu CR na životní prostředí
Geografické=vazby CR na určitém území
Sociologické a psychologické=zabývá se potřebami a motivací, zkoumá vztahy mezi účastníky cestovního ruchu a residenty nebo-li stálými obyvateli

1.2. VÝZNAM PRO JEDNOTLIVCE A SPOLEČNOST
= Význam pro jednotlivce
Regenerace sil
Poznání
Sociální vazby

= Význam pro společnost
Ekonomický
Sociální
Ekologický
Politický

1.3. CR JAKO SYSTÉM
= Systém CR=věda o struktuře a vazbách v určitém systému
= Subjekty=pouze účastníci(ale i všichni zúčastněné organizace, podniky poskytující cestovní ruch)
= Objekty=vše ostatní(destinace, všechny produkty CR)
= Produkty CR=souhrn atraktivit určité destinace, veškeré služby

=Nadřazené systémy CR(faktory,které ho ovlivňují)
Technicko-technologické prostředí(komunikační a informační technologie, dopravní podniky.Negativa dopravy:zmenšená schopnost vnímání zážitků, zvýšená mobilita. Negativa infor.technologií: přehlcenost a jejich chybné vyhodnocení, neosobní, vysoké náklady, možnost snižování počtu pracovních míst, vliv digitální reality X Pozitiva: trvalý přístup, aktuální informace, on-line rezervace, zvýšení efektivity práce
Sociální prostředí=dáno společenským řízením,přerozdělování domácího hrubého produktu a to zejména délkou pracovní doby, zákonné dovolené. Ovlivňované sociální politikou, vládními transfery-přídavky na děti, důchody, rodičovské příplatky.SOCIÁLNÍ TURISMUS=zahrnuje seniory, handicap, rodiny s nízkými příjmy. Zpětná vazba se projeví diferencovanou nabídkou pro sociálně slabší skupiny
Politické prostředí=mírové podmínky spolu s disponibilním důchodem , fondem volného času=tvoří tři základní podmínky rozvoje CER.Významné je i odstraňování například vízové povinnosti.POLITIKA CR=platná koncepce státu CR. Zpětnou vazbu podporuje mírové prostředí, tolerance ostatních národů
Ekologické prostředí=CR požaduje kvalitní ekologické prostředí.UDRŽITELNÝ CER=je ten,který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by omezovaly uspokojení potřeb budoucích. Důležitý summit Rio de Janeiro(Agenda 21), Johannesburg 2002(implementační plán,který podpořil a rozšířil agendu)
Ekonomické prostředí=ekonomický růst(měření hrubým domácím produktem),stabilita měny, inflace, úroková míra(do značné míry určující počet investic do CER), statky potřeby existenční, statky vyšší potřeby, statky luxusní potřeby.Rostoucí příjmy,které pokryjí jen statky existenční nemají velký vliv na rozvoj CER X Rostoucí příjmy,které pokryjí jen statky luxusní potřeby mají vliv jen na určité oblasti CER,Je to ovlivněné fondem volného času. Lidé svobodných zaměstnání, obyvatelé velkých aglomerací, lidé kole 36-40 let jsou nejčastější účastníci CER.Zpětná vazba: ekonomické dopady zejména vliv hrubého domácího produktu na zaměstnanost, objem investic, platební bilanci státu , příjmy do státních a místních rozpočtů=daňové příjmy a z poplatků.
Hodnocení (0x):