Registrace | Přihlásit

Poznámky: Sociální patologie - poznámky

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy

Sociálně-patologický jev

= důsledek chování jedince.
Není nahodilý, má svou genezi, dynamiku, příčiny, důsledky a vztahuje se k mnoha prvkům prostředí, ve kterém vznikl.
Nelze jej tedy od prostředí oddělovat a pokoušet se jej samostatně řešit.

Charakteristické projevy:
- nezdravý životní styl
- nedodržování nebo porušování sociálních norem, zákonů a předpisů
- toto chování a jednání vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje
- ve svém důsledku pak k individuálním a skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím


Základní činitelé pro vznik sociálně patologických jevů:
1) Využití, množství a obsah volného času (zájmy).
2) Chování jednotlivců samostatně a ve skupině (interpersonální vztahy)
3) Zdraví a jeho vliv na vývoj osobnosti.
4) Duševní zdraví.
5) Sociální zdatnost.
6) Rodina a rodinné zázemí (hodnoty, životní styl).
7) Škola.
8) Práce, povolání.
9) Vrstevníci - základní vztahy s členy skupin.
10) A. Návyky a závislosti (postoje).
B. Četnost požívání návykových látek a reálných závislostí
(u dospívajících je jako riziková vnímána každá návyková látka, včetně alkoholu a tabáku).


4 skupiny soc.-pat. jevů
1) závislosti - problematika vůle, chtění, zodpovědnosti
2) patologie proti sobě - poruchy příjmu potravy, agrese, sebevražednost
3) asociální jevy
poruchy chování (dětská brutalita, kriminalita, záškoláctví…) - lze diagnostikovat ve středním školním věku, klíčovým obdobím je puberta, adolescence
mládež 0-18 let
děti 0-15 let
mladiství 15-18 let
„zlatý věk“ 18-24 let
4) ve spojení se skupinou - projevy na hraně zákona (sekty, hackeři, extremistická hnutí a skupiny, různé názorové proudy)

Přehled vybraných oblastí sociálně patologických jevů
- mezilidské vztahy
- kriminalita
- návyky
- hráčství
- agresivita
- sex
- sekty, kulty aj. společenská uskupení
- rasová problematika
Hodnocení (0x):