Registrace | Přihlásit

Poznámky: Pracovní program českého předsednictví - Evropa bez bariér

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Priority českého předsednictví
Evropská unie stojí v roce 2009 před řadou závažných výzev a rozhodnutí. V důsledku finanční krize je třeba čelit hrozbě citelného zpomalení hospodářského růstu, či dokonce hospodářského poklesu, se všemi sociálními, politickými a mezinárodními důsledky. Přestože v uplynulých měsících byla přijata rychlá opatření na světové, unijní i na národních úrovních, Evropská unie bude muset věnovat prioritní pozornost řešení tohoto problému i v roce 2009.
Také vývoj bezpečnosti ve světě, zejména v krizových oblastech, skrývá řadu neznámých. V době českého předsednictví se rovněž bude konstituovat nové vedení a priority strategického spojence Evropské unie - USA. Předmětem zvýšené pozornosti budou také postoje dalšího významného partnera - Ruské federace. Tyto nové okolnosti vyvstávají na pozadí dlouhodobých výzev globálního charakteru, které formují podobu současného vzájemně provázaného světa, ať již se jedná o hrozbu změny klimatu, nové trendy v rozložení hospodářské a politické moci ve světě či vývoj stavu mezinárodní bezpečnosti.
Pro efektivní fungování Evropské unie a jejích vnitřních i vnějších politik je neméně důležitá otázka institucionální reformy spojená s osudem ratifikace Lisabonské smlouvy.
Ve vysoce proměnlivém světě 21. století se jako základní předpoklad úspěchu Evropské unie ukazuje její schopnost pružně reagovat na aktuální problémy a plně využívat vlastního hospodářského, kulturního a lidského potenciálu. S tímto vědomím Česká republika spojila již od začátku příprav své předsednictví se symbolickým mottem „Evropa bez bariér“. Evropa bez vnitřních ekonomických, kulturních a hodnotových bariér pro občany, podnikatele a ekonomické subjekty. Evropa otevřená světu, nikoli však bezbranná vůči nelegálním aktivitám a útokům. Toto motto nabývá ve světle současného vývoje, závěrů listopadového summitu G-20 i závěrů prosincové Evropské rady 2008 aktuálního významu. V rámci současného úsilí o stabilizaci unijních ekonomik je především třeba se vyhnout nadbytečné regulaci a zvýšené míře protekcionismu. Evropská unie nesmí rezignovat za cenu krátkodobých stabilizačních opatření na své strategické cíle.
Hodnocení (0x):