Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Ústavní právo - Otázky zodpovídané jako druhé v pořadí u zkoušky

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Pojem ústavního práva
- tradičním hlediskem pro vyčlenění právní disciplíny je společenský cíl, který se projevuje v určitém předmětu úpravy
- právo je společenskovědní disciplína zabývající se vztahy,reguluje interakci různých subjektů ve společnosti, ve vztahu k věcem, mezi sebou atd.
- ústavní právo se posuzuje nejméně ve 3 aspektech: jako odvětví práva konkr. států, jako vědecká disciplína a jako pedagogická disciplína v systému univerzitního vzdělávání
- rozsah ústavněprávní úpravy je formálně legislativně i věcně předmětově podstatně širší než jenom systém státní moci
- v urč. všeobecném pojetí existuje řada přístupů k vymezení pojmu ústavní právo

Přístupy vymezení pojetí:
a) hledisko politické
- ústavní právo vyjadřuje urč. politickou organizaci společnosti, strukturu mocenských prostředků, organizaci veřejné moci
- je vyjádřením představ politické reprezentace

b) hledisko historicko-genetické
- ústavní právo je spjato s moderní ústavností
- vzniká fakticky s revolučním vývojem
- jeho název ovlivněn názvem tradičních dokumentů určujících novou spol. dohodu

c) hledisko etatistické
- předmětem jsou vztahy vznikající při výkonu státní moci, zabývající se strukturou státní moci, vůlí státu poskytnutého prostoru pro činnost individua

d) hledisko normativně-právní
- předmětem ústavního práva jsou právní vztahy, upravené normami ústavy, jim na roveň postavenými nebo na ústavu bezprostředně navazujícími

e) hledisko věcně-předmětové
- ústavní právo je soustava právních norem konkr. země, které upravují postavení člověka ve společnosti státu, základy spol. zřízení, základy organizace a činnosti státních orgánů a orgánů samosprávy
Hodnocení (0x):