Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Ústavní právo - Otázky zodpovídané jako třetí u zkoušky

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Rysy a etapy čs. ústavního vývoje

1.1 Rysy čs. ústavního vývoje
- zvláštnosti ústavní historie ČSR byly dobově podmíněny zejména okolnostmi vzniku první ČSR na pozadí rozpadu Rakouska-Uherska a dále pak zejména 2. světovou válkou a poválečným rozdělením světa
- tzv. Pražské jaro v roce 1968 znamenalo z úst. hlediska především vznik federace
- rozdíly ve vývoji obnovené demokratické politiky v Čechách a na Slovensku po r. 1989 pak směřovaly k novému uspořádání federativních vztahů
- pro samotný ústavní vývoj je charakteristické, že vznik a život jeho ústav je se váží na rozhodující státní i politické změn
- ústavní vývoj probíhal v urč. vývojových "vlnách", je spjat s vnější státní suverenitou
- pro čs. historii je dále charakteristické, že relativní krátkost čs. vývoje, jeho několikerá přetržitost způsobily, že čs. ústavy neměly dlouhodobější možnost působit stabilizačně
- ústavnímu vývoji svědčí i nepřímý vliv EU, stabilita demokracií v Evropě, jakož i stabilní vývoj ústavních demokracií v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Pobaltí či na Slovensku

1.2 Etapizace čs. ústavního vývoje
1. období platnosti tzv. Prozatímní ústavy z roku 1918
2. období po přijetí Ústavy ČSR z roku 1920
3. období tzv. Prozatímního zřízení Londýnského a postupná obnova demokratické ústavnosti na pozadí postupu osvobozování ČR
4. období 1945 až 1948, zejména charakterizované vytvoření Ústavodárného národního shromáždění a přípravou nové ústavy
5. období platnosti Ústavy 9. května (1948 - 1960)
6. období plné platnosti Ústavy ČSSR z roku 1960 do roku 1968
7. období federativní ČSSR na základě změn vnesených do ústavního systému zásadní novelizací Ústavy z roku 1960 v roce 1968 ústavním zákonem o čs. federaci
8. období tzv. přechodového ústavního systému, jehož součástí je obnova politické demokracie, tržního hospodářství a panství práva, včetně pokusu o nové státoprávní uspořádání, jenž vedl k defederalizaci systému (od r. 1989 do zániku ČSR)
Hodnocení (0x):