Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Vypracované zkouškové otázky z předmětu Rodinné právo

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Pojem a předmět rodinného práva, postavení v systému práva
Rodinné právo = souhrn právních norem, které regulují manželské a rodinné vztahy
- legální definice pojmu rodina, např. ABGB vymezoval rodinu jako "vztah mezi prarodiči a všemi jejich potomky"
- z hlediska současného občanského práva jsou za rodinu považovány osoby, které spolu žijí ve společné domácnosti a jsou tzv. osobami blízkými
osoby blízké = příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní (§ 116 ObčZ)
- vztah druha a družky není pro rodinné právo relevantní
je však upraven v § 7 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
- v rodinněprávních úpravách zaujímá čelné místo vymezení pojmu manželství; to je zásadně chápáno jako právní vztah mezi mužem a ženou, který vzniká za splnění zákonných podmínek, předepsanou formou, má zákonem stanovený obsah, a zaniká jen na základě zákonem stanovených důvodů
- vzájemný vztah manželství a rodiny - manželství je základem, z něhož vzniká rodina
o rodinu však jde i tehdy, pokud rodiče dítěte budou společně žít, aniž by uzavřeli manželství, příp. soužití jednoho rodiče s dítětem
- majetkoprávní vztahy jsou stejně významné jako vztahy osobněprávní, jsou na vztahy osobněprávní vázány
jestliže vznikne osobněprávní vztah manželství → až poté může vzniknout např. společné jmění manželů (vztah majetkoprávní)
Předmět rodinného práva - tři základní druhy právních vztahů:
• vztahy mezi manžely
- zákon upravuje podmínky a předpoklady vzniku i zániku manželství
- základní práva a povinnosti osobního charakteru manželů formuluje zákon jen velmi obecně, naproti tomu majetkové vztahy upravuje zákon velmi podrobně
• vztahy mezi rodiči a dětmi (jejich prostřednictvím vznikají i vztahy mezi dalšími příbuznými)
- tvoří těžiště právní úpravy rodinného práva
- rodiče jsou za výchovu svých dětí odpovědni společnosti → vyplývají zde i určitá práva a povinnosti veřejnoprávního charakteru
- možnosti zásahů státu do těchto vztahů jsou částečně upraveny v zákoně o rodině a zákoně o sociálně-právní ochraně dětí
princip: nikdo není oprávněn zasahovat do rodinných vztahů, pokud rodina plní řádně své funkce vůči nezletilým dětem
• vztahy tzv. náhradní rodinné výchovy
- zákon podrobně upravuje tyto vztahy
Souhrn právních norem upravujících společenské vztahy vznikající mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, dětmi a dalšími příbuznými, jakož i vztahy, které nahrazují výkon některých rodičovských práv.
Postavení v systému práva
- RP se vydělilo z práva občanského
- rodinněprávní vztahy byly chápány (socialistické právo) především jako osobní a s nimi spojené majetkové vztahy
- tradičně bylo RP chápáno jako součást práva soukromého, s rostoucí integrací států do rodinných vztahů však docházelo k určitému "zveřejňování" RP
- v oblasti rodinněprávních vztahů zůstala zachována určitá integrace státu i nadále → RP se tak dostává na hranici mezi právem soukromým a veřejným a tvoří relativně samostatný subsystém práva soukromého
Hodnocení (0x):