Registrace | Přihlásit

Vypracované otázky: Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce)

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu
Obchodní právo - nelze je nazývat právním odvětvím, přesnější je ho chápat jako speciální soubor právních norem vytvořený v rámci soukromého práva upravující tři základní okruhy otázek (§ 1/1 Obch.z.):
1) postavení podnikatele
2) obchodní závazkové vztahy
3) některé další vztahy s podnikáním související
Všechny tyto tři okruhy otázek sledují společnou funkci - ulehčovat obchodní styk a zajišťovat jeho
bezpečnost.
Ad. 1) postavení podnikatele - zahrnuje především úpravu obecných otázek, jako je vymezení podnikání a podnikatele, jednání podnikatele, vymezení obchodního majetku a obchodního jm ění, úprava obchodní firmy, ale i úpravu obecných otázek týkajících se obchodních společností a družstev (jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, ale i jejich zrušení a zánik)
Ad. 2) obchodní závazkové vztahy - jejich vymezení je obsaženo v § 261 Obch.z. a patří sem…
a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti,
b) vztahy mezi státem a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb,
c) další vztahy např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní záruky aj.

Ad. 3) další vztahy s podnikáním související - sem se řadí zpravidla úprava hospodářské soutěže, účetnictví podnikatelů, či obchodního rejstříku » obchodní právo zahrnuje i některé veřejnopr. normy
Vztah k občanskému právu - obchodní právo je právem zvláštním k právu občanskému. Občanské právo je obecným základem obchodního práva, na něm je obchodní právo postaveno jako soubor speciálních norem stanovících odlišnosti od občanskoprávní úpravy.
V zákonné úpravě je vztah obchodního a občanského práva vymezen v § 1/2 „… právní vztahy upravené v odst. 1 se řeší podle obchodního zákoníku, nelze-li je tak řešit, řeší se podle občanského práva, nelze-li je řešit ani tak, řeší se podle obchodních zvyklostí a není-li jich, tak podle zásad, na kterých spočívá tento zákon…“
Hodnocení (0x):