Registrace | Přihlásit

Přednášky: Základy sociologie - Vymezení, historický kontext, dilemata, povaha sociologie

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
POJMY

Paradigma = souboru morálních (často skrytých) předpokladů, jednotící model vědy
Normativita = předpisování určitých způsobů chování a zavrhování jiných, projevovaná vlastnost psychosociálního světa
Empirie = Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem). Slovo se používá tam, kde chceme zdůraznit cílený a řízený způsob získávání zkušeností. Empirické vědy jsou vědy založené na opakovatelných a ověřitelných experimentech.
Pozitivismus = zakladatel: Comte, zastává názor, že sociologii je třeba metodicky i teoreticky budovat podle vzoru přírodních věd
Perspektivismus = člověk nikdy nemůže na realitu nahlížet zcela oproštěn od svého hlediska (perspektivy), každé poznání je perspektivistické povahy
Relativismus = trvá na odlišnostech paradigmat. Věda je pouze jedna z více možných poznávacích perspektiv.
Externatily = ekvivalent pojmu nezamýšlené důsledky se kterým pracují spíše psychologové
Reflexivita = naše myšlení a poznání reflektuje realitu, ale realita také odráží naše myšlení a poznání
Sebenaplňující se proroctví = je chybný popis stávající situace, který však ovlivní chování příjemce popisu natolik, že se v budoucnu dostane do situace, pro kterou bude tento popis pravdivý
Falibismus = je filosofický názor, který vychází z omylnosti a nedostatečnosti každého jednotlivého poznání. Jediný spolehlivý postup, který dovoluje přiblížit se k pravdivému poznání, je kladení vyvratitelných hypotéz a jejich vyvracení pokusem nebo zkušeností.
Otevřená společnost = společnost, kde systém zajišťuje možnost personálních změn na vedoucích místech bez toho, aby došlo k násilí a krveprolití
Dilema = je problém nabízející alespoň dvě řešení nebo volby, z kterých ani jedna není přijatelná
Teorie pokus o formulaci obecného pravidla vysvětlujícího pravidelně pozorované jevy
e.g. Durkheimova teorie sebevraždy - dle něj sebevražedné jednání podléhá značným společenským vlivům, mezi něž patří i anomie
Hodnocení (0x):