Registrace | Přihlásit

Analýza: Analýza poskytování veřejných služeb

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Klíčovou funkcí územní vlády je zabezpečit pro své občany veřejné statky. V praxi se lze setkat se 4 typy veřejných statků:
- Upřednostněné statky (redistribuční) jsou financovány z daňového výnosu při využití redistribučních vztahů tzn., z dotací ze státního rozpočtu. Jedná se o statky, jejichž spotřebu nenechává stát na libovůli občanů, ale vystupuje v roli poručníka a zákonem zajistí produkci, poskytování i spotřebu (školství, zdravotnictví apod.).
- Národní (celostátní) veřejné statky jsou svou povahou čisté veřejné statky a jsou charakteristické tím, že jednotlivci nelze bránit v jejich spotřebě (např. regulace vodních toků, výstavba a údržba silnic).
- Lokální veřejné statky jsou dělitelné mezi obyvatele dané lokality a jejich zabezpečování spadá do kompetencí územních vlád. Mají charakter smíšených veřejných statků a v ojedinělých případech i jako čisté veřejné statky.
- Poplatkové služby se vyznačují měřitelností spotřeby jednotlivce a lze stanovit uživatelský poplatek (např. vstupné do veřejných knihoven). V některých případech poskytuji veřejné ekonomické statky, u kterých je stanovena cena, která zahrnuje celé náklady a někdy i ziskovou přirážku.
Způsoby zabezpečování smíšených lokálních veřejných statků se v praxi využívá několik způsobů. Mezi nepoužívanější patří např. prostřednictvím vlastní organizační složkou, příspěvkovou organizací, formou podnikání municipalit nebo spoluúčastí na podnikání a zakázkami u soukromého sektoru.
Problematika poskytování veřejných statků municipalitami zahrnuje i strategii volby vhodného způsobu. To lze realizovat na základě komparativního hodnocení statků podle způsobu jejich poskytování.
Hodnocení (0x):