Registrace | Přihlásit

Jiné: Cvičný znalecký posudek - obvyklá cena jednotky - bytu

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
1. NÁLEZ
1.1 Znalecký úkol
Určit obvyklou cenu jednotky - bytu č. 99/3 v budově č.pop. 99, která je umístěna na pozemku parc.č. 621, a spoluvlastnického podílu 1105/20166 na společných částech budovy č.pop. 99 a na pozemku parc.č. 621, vše k.ú. Veveří, obec Brno, okres Brno, kraj Jihomoravský kraj, jako podklad pro vypořádání vlastnických práv.

1.2 Podklady pro vypracování posudku
1.2.1 Informace o jednotce, stavbě a pozemku podle katastru nemovitostí
Podle nahlížení do katastru nemovitostí (server www.cuzk.cz) ze dne 10. 11. 2015 je oceňovaná jednotka č. 99/3 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů, se způsobem využití - byt. Jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 4889 pro k.ú. Veveří, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno - město. Jako vlastník je uveden: Bytové družstvo vlastníků Gorkého 60, družstvo, Gorkého 99/60, Veveří, 60200 Brno.

K jednotce náleží podíl 1105/20166 na společných částech budovy č.pop. 99 (list vlastnictví č. 1994) a na pozemku parc.č. 621 (list vlastnictví č. 1994), vše k.ú. Veveří.
Informace ze serveru www.cuzk.cz (informativní výpisy) tvoří přílohy tohoto znaleckého posudku.
Hodnocení (0x):