Registrace | Přihlásit

Poznámky: Stručné poznámky z předmětu Základy estetiky

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Antika

Datace
● Starověk 3000 př. n. l - 5. stol. n. l. (Přední východ, Egypt, Indie, Čína)
● Antika 800 př. n. l - 4. - 5. st. n. l. klasický starověk, egejské kultury, řecko-římská etapa
● 800 př. n. l. - Homér - Ilias
● 529 - Justinián ruší Platónovu Akademii a sv. Benedikt zakládá Monte Cassino (první křesťanský klášter) - tzn. začíná středověk
● dórský sloup (jednoduchá zdobnost, mužský princip) j
● iónský sloup (více zdobný), korínský sloup - tři různé estetické řády v architektuře

Archaické období
● Vývoj estetického řádu v architektuře
● F. Nietzsche Zrození tragédie z ducha hudby (1872): dva hlavní přístupy ke kráse:
● Apollinské umění: dórské, kontemplativní, pravidla, objektivní, strukturované, racionální, kánon (výtvarné umění)
● Dionýské umění: iónské, expresivní, svoboda, subjektivní, relativismus, zkušenost (hudba, drama, básnictví)

Pythagoreismus (6. stol. př. n. l)
● rozděloval se na dva směry (jeden směr hraničil s mysticismem, druhý byl spíše filozofický)
● celou svoji estetiku postavili na hudbě, byli tvůrci první hudební teorie
● matematická teorie krásy (hledání řádu - nalezení řádu se skrývá v harmonii)
● číslo = počátek; číslo bylo chápáno jako něco, co vytváří nějakou mez (peras)
● krása = harmonie; objektivní vlastnost, dodržení vnitřního řádu věci, který je racionálně poznatelný
● hudba sfér = pohyb harmonický uspořádaného kosmu (= pohyb kosmických těles)
● velmi uznávali číslo 10
● orfický motiv = duše se očišťuje hudbou; přesvědčení, že hudba je schopná očišťovat duši (později Aristoteles - katarze)
● tzv. Zlatý řez tato = hledání dokonalých proporcí (ideální poměr, který pythagorejci hledají)

Hodnocení (0x):