Registrace | Přihlásit

Studijní materiál: Interkulturní psychologie - stručné výpisky a požadavky ke zkoušce

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy
Základní pojmy vztahující se k INKPS a k psychologickým jevům podílejícím se na chování a prožívání jedince:

Kultura, etnikum, etnická identita, národ, rasy, rasismus, výchova a vzdělání, globalizace, myšlení, prožívání, kognitivní svébytnost, mentální reprezentace, sebepojetí, emoce, postoje, hodnoty, stereotypy, předsudky, morálka, asertivita, chování, akulturace, adaptace

Kultura
= v širším pojetí vše, co vytváří lidská civilizace
= v užším pojetí projevy chování lidí - zvyklosti, sdílené hodnoty, komunikační normy, kognitivní systémy, tabu
= specificky lidská adaptace k vnějšímu prostředí
Kulturní transmise (enkulturace)
= proces osvojování určité kultury
Akulturace
= sociální proces, v němž dochází ke kulturním změnám trvalým stykem dvou a více kultur

Etnikum
= společenství lidí, kteří mají společný rasový původ, spol. jazyk, sdílejí společnou kulturu - vlastní etnicitu
Etnická identita
= rozsah toho, co si jedinec uchovává ze své etnické skupiny -postoje, hodnoty, víru, způsoby chování
Hodnocení (0x):