Registrace | Přihlásit

Skripta: Zdravotnická psychologie a cvičení ze zdravotnické psychologie

Skrýt detaily | Oblíbený
Náhledy Náhledy Náhledy
1 Zdravotnická psychologie
1.1 Vymezení pojmu
Cíl:
Po prostudování kapitoly byste měli být schopni:
• objasnit pojmy klinická psychologie, zdravotnická psychologie, psychologie péče o nemocného, psychologie zdravotnické činnosti
• vysvětlit, na co se konkrétně zaměřuje psychologie zdravotnické činnosti
• specifikovat, jaké místo zdravotnická psychologie v systému védy zaujímá
• definovat dle WHO pojmy zdraví a nemoc
• vysvětlit, proč má pojem zdraví a nemoc bio-psycho-sociální základ
Klíčová slova: psychologie nemoci, zdravotnická psychologie, klinická psychologie, péče o nemocného, psychologie zdravotnické činnosti, zdraví, nemoc.

Průvodce:
Psychologie zdraví - zdravotní či zdravotnická psychologie - je aplikovaná psychologická disciplína, kterou využívají odborníci na celém světě. Jedná se o obor, jemuž jde v první řadě o poznání psychologických faktoru, které hrají svoji roli jak ve zdraví, tak i v nemoci.
Hlubší pochopení obecných zákonitostí lidské psychiky je základům stavebním kamenem, z něhož lze budovat systém poznatků psychologie ve zdravotnictví.
Ve vztahu zdravotník a nemocný, jenž spoluurčuje výsledky diagnosticko-terapeutické činnosti, je v textu věnována pozornost subjektivitě nemocného, jeho potřebám, postojům, chování, ale i prožívání nemoci jako svízelné situace a psychologii vzájemného vztahu mezi zdravotníkem a nemocným.
Snahou učebnice Zdravotnická psychologie je předložit studijní text tak, aby vedl vás, studenty této problematiky, k samostatné úvaze o vlastní aplikaci na úseku odborné činnosti ve zdravotnické praxi.
Hodnocení (0x):